نمایندگان کاهش بودجه عمرانی را رد کردند

"بودجه عمرانی دولت کافی نیست". این موضوعی است که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در مورد آن اختلاف نظر ندارند. بخشی این بودجه را کم و بخشی دیگر آن را کافی و متناسب می‎دانند. هر چند در این میان نظر سومی هم ..."بودجه عمرانی دولت کافی نیست". این موضوعی است که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در مورد آن اختلاف نظر ندارند. بخشی این بودجه را کم و بخشی دیگر آن را کافی و متناسب می‎دانند. هر چند در این میان نظر سومی هم ..."بودجه عمرانی دولت کافی نیست". این موضوعی است که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در مورد آن اختلاف نظر ندارند. بخشی این بودجه را کم و بخشی دیگر آن را کافی و متناسب می‎دانند. هر چند در این میان نظر سومی هم ..."بودجه عمرانی دولت کافی نیست". این موضوعی است که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در مورد آن اختلاف نظر ندارند. بخشی این بودجه را کم و بخشی دیگر آن را کافی و متناسب می‎دانند. هر چند در این میان نظر سومی هم ..."بودجه عمرانی دولت کافی نیست". این موضوعی است که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در مورد آن اختلاف نظر ندارند. بخشی این بودجه را کم و بخشی دیگر آن را کافی و متناسب می‎دانند. هر چند در این میان نظر سومی هم ..."بودجه عمرانی دولت کافی نیست". این موضوعی است که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در مورد آن اختلاف نظر ندارند. بخشی این بودجه را کم و بخشی دیگر آن را کافی و متناسب می‎دانند. هر چند در این میان نظر سومی هم ..."بودجه عمرانی دولت کافی نیست". این موضوعی است که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در مورد آن اختلاف نظر ندارند. بخشی این بودجه را کم و بخشی دیگر آن را کافی و متناسب می‎دانند. هر چند در این میان نظر سومی هم ...