قطعات قابل تولید با فرایند جوشکاری اصطکاکی

         

 صنعت خودرو

 

 صنعت ساختمان

 

 صنعت برق

 

صنعت نفت و گاز